ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาประจำปี 2566 ESG วิถีนำทาง บางสะพานยั่งยืน

ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาประจำปี 2566 ESG วิถีนำทาง บางสะพานยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          วันที่ 30 พ.ย. 66 ที่หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโสฯ รักษาราชการแทนนายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม งานมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ESG วิถีนำทางบางสะพานยั่งยืน” โดยมี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวบางสะพาน ร่วมกิจกรรม
          นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ กล่าวว่า ด้วยกลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด และ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้ามาริเริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอบางสะพานมาเป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว สิ่งหนึ่งที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและนำพาความเจริญทางเศรษฐกิจมาสู่พี่น้องอำเภอบางสะพาน นั่นก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบางสะพาน อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า ESG
          ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วย 1) Environment คือ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม 2) Social คือ การจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ ลูกจ้าง ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือโดยรวมเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) Governance นั่นคือการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักแห่งธรรมาภิบาล โปร่งใส เชื่อถือได้ แนวคิด ESG นี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้ในทุกๆปี กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงผลงานที่เกิดจากการร่วมพัฒนาของเครือข่าย หน่วยงาน ชุมชน พี่น้องประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา และประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องตลอดมา เช่นเดียวกับงานมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ESG วิถีนำทางบางสะพานยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อชุมชน ผ่านการแสดงผลงานด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการร่วมพัฒนากลุ่มเหล็กสหวิริยาและผลงานของเครือข่ายในพื้นที่ การสื่อสารสร้างการรับรู้ กิจกรรมตามแนวทาง ESG และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่แนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

          ในงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงของนักเรียนและตัวแทนชุมชน พิธีมอบกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกลุ่มเหล็กสหวิริยา การแสดงนิทรรศการจากชุมชนที่เกิดจากการร่วมพัฒนา และ โรงเรียนในพื้นที่ การสานเสวนา หัวข้อ “ESG: ดีต่อธุรกิจ ดีต่อชุมชน หนทางสู่ความยั่งยืน” การแข่งขันทักษะอาชีพการขูดมะพร้าว กิจกรรม“กลุ่มเหล็กสหวิริยา-พาณิชย์ มหกรรมสินค้าราคาเป็นมิตร” และเลือกซื้อสินค้าชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!