นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด

นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ. นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 5/2566 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมได้แก่ นางจรรยา รัตนวิภา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นางอมรรัตน์ แสงพิชัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครสวรรค์ ดร.วิสุทธิ์ บุญญโสภิตผู้ทรงคุณวุฒิ นางสยาม บุตรฉัตร ประธานชมรมเพชรน้ำหนึ่งเพื่อผู้บกพร่องทางจิต นายบุญมั่น สุพรม นายกสมาคมคนพิการนครสวรรค์ แพทย์หญิงอภิจารี ชูศักดิ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ์ นายกอบต.วัดไทร มีนายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
          โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการต่างๆ รวมทั้งการแถลงผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ปีงบประมาณ 2566 มีการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ประชาชนได้รับการฟื้นฟูจำนวน 535 ราย ให้บริการจำนวน 1,003 ครั้ง จำนวนเงินที่สนับสนุน 149,400 บาท การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการมีการเบิกจ่ายจำนวน 128 ชิ้นจำนวนเงินที่สนับสนุน 393,870 บาท
          ในส่วนของผลการสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนฟื้นฟูได้รับคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณ จากอปท. 24 แห่ง ในพื้นที่ 10 อำเภอ เป็นจำนวนบ้าน 105 หลัง ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู 102 หลังดำเนินการแล้วเสร็จ 97 หลังไม่สามารถดำเนินการได้ 5 หลัง และในการประชุมครั้งนี้ยังมี การนำเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา โครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 จำนวน 43 หลัง จำนวนเงิน 2,242,507 บาท จาก 13 อปท. ในพื้นที่ 7 อำเภอ ซึ่งคณะกรรมการได้รับฟังเหตุผล พร้อมดูภาพประกอบ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอแต่ขอให้มีการบันทึกรายละเอียดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการ เพื่อประกอบการรายงานหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!