นครสวรรค์-คกก.ตรวจการจ้าง อบจ. ตรวจรับงาน Big Data งวด 3

นครสวรรค์-คกก.ตรวจการจ้าง อบจ. ตรวจรับงาน Big Data งวด 3

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจัดทำโครงการระบบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับงาน ประกอบด้วย นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข ผอ.สำนักเลขานุการ อบจ.นครสวรรค์ นายพิสิทธิ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายข้อมูล สื่อสาร สารสนเทศ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้รับจ้าง บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อตรวจรับงานจัดทำระบบโครงการระบบริหารการจัดการ อบจ.นครสวรรค์
          โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการตรวจรับงานงวดที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ในร่างขอบเขตงาน ดังนี้คือ
1. ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ อบจ.นครสวรรค์ (Big Data Plarform) จำนวน 1 ระบบ
2. ระบบปรับปรุงคุณภาพและนำเข้าข้อมูล (Data Integration Platform) จำนวน 1 ระบบ
3. ระบบร้องเรียนสำหรับประชาชน (Complain Management System) จำนวน 1 ระบบ
4. ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ e-Document and e-Signature Management System) จำนวน 1 ระบบ
          ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานได้รับฟังการอธิบายชี้แจง พร้อมภาพประกอบ เห็นว่า การดำเนินงาน ครบถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติรับงานงวดที่ 3 และเตรียมจ่ายเงินตามงบประมาณแต่ละงวดที่กำหนดไว้ ในสัญญาจ้างทำของ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!