อยุธยา-สืบสานอาหารพื้นบ้านกรุงเก่าสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัด

อยุธยา-สืบสานอาหารพื้นบ้านกรุงเก่าสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัด

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานอาหารพื้นบ้านกรุงเก่า สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางนลิณี ด่านชัยวิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 16 อำเภอ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          นางนลินี ด่านชัยวิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการจัดโครงการสืบสานอาหารพื้นบ้านกรุงเก่า เพื่อส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านแก่ภูมิปัญญา ผู้ประกอบการและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน ภายในงานสืบสานอาหารพื้นบ้านกรุงเก่ามีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน จำนวนกว่า 30 ร้าน การจัดนิทรรศการเครื่องครัวไทย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญา และการจำหน่าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT ซี – พอต) และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CCPOT ซี – ซี – พอต) การประกวด “นางนพมาศวัยเก๋า”
          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความร่วมมือ จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมอำเภอ 16 อำเภอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา และชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองกรุงเก่า ที่ร่วมบูรณาการจัดงานในครั้ง ซึ่งการจัดงานสืบสานอาหารพื้นบ้านกรุงเก่า ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!