อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เสนา และ อ.ภาชี

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เสนา และ อ.ภาชี

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา องค์ปกครองส่นท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ
          ต่อมาในเวลา 11.00 น. ทางคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 34/13 หมู่ที่ 2 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บ้านเลขที่ 19/6 หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ
          ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามประกาศมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยจากอากาศหนาว และภัยพิบัติอื่น ๆ (ยกเว้นภัยฟ้าผ่า) ให้พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
          โอกาสนี้ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!