อยุธยา-รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

อยุธยา-รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

 

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยา และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 8,157 คน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม นิเทศ ให้เด็ก และเยาวชนไทยทุกคน ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
          นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการศึกษา ที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข ” ภายใต้แนวทาง จับมือไว้แล้วไปด้วยกันส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต แม้จะมีหลายกระแสต้องการให้ทางกระทรวงศึกษายกเลิกการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน แต่ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ลดขนาดของการจัดงานเหลือเพียงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแทน เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดงาน

          การจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน และความสามารถในด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณะ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4,816 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3,238 คน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 103 คน รวมทั้งสิ้น 8,157 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!