นครสวรรค์-รองผู้ว่าเชิญเครือข่ายร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

นครสวรรค์-รองผู้ว่าเชิญเครือข่ายร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงการศึกษาในระบบ กับการศึกษานอกระบบ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(NQF)” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางรัชนี พึ่ง พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ดร. ศิริพันธ์ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ประธานคณะกรรมการ ปส.กช.นอกระบบจังหวัดนครสวรรค์ นางอุไร เก่งวิทยา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนตัดเสื้อเก่งวิทยา ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายพงษ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดร. อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครสวรรค์
          ในการประชุม มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการ ประชุม การนำเสนอความสำคัญของการพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การนำเสนอการพัฒนากำลังคนและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของจังหวัดนครสวรรค์ การนำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตาม NQF และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพร้อมการเชื่อมโยงกับหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กรุณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตาม NQF และการเชื่อมโยงหลักสูตรระยะสั้นกับหลักสูตรระดับ ปวช. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพการปรับคุณวุฒิแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!