นครสวรรค์-สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุม สรุปงาน Open House งปม.แผนรับ นศ.ปี 67

นครสวรรค์-สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุม สรุปงาน Open House งปม.แผนรับ นศ.ปี 67

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ค โดยมี นายสมคิด บุญเทวี ผอ.สถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯเข้าร่วมประชุม มีวาระที่สำคัญดังนี้ คือ 1. นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้มีการนำนโยบาย Soft Power สู่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน , 2. รายงานผลโครงการเปิดโลกกว้าง เส้นทางอาชีวศึกษาสู่ปริญญาตรี มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 74 คนนักศึกษา 351 คน มีสถานประกอบการมาออกบูธแสดงสินค้า ได้แก่ บริษัทฮีโน่(HINO) บริษัท MG และบริษัทบีควิก(B Quick) , 3. การสรรหากรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23 วงเล็บ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมรับทราบและจะดำเนินการต่อไปตามระเบียบ , 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ทางสถาบันได้รับการโอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,198,145.00 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคืค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ค่าวัสดุการศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ที่ประชุมรับทราบ , 5. เรื่องการขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และการขออนุมัติผลการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ , 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา คือการขอให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เป็นศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ ซึ่งทางอบจ. นครสวรรค์ร่วมทุนกับสปสช. จัดซื้อกายอุปกรณ์มาแจกให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง แต่ยังไม่มีศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์เหล่านั้น จึงประสานขอความร่วมมือมาในเบื้องต้น และจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!