นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จับมือ บริษัท แอโร กรุ๊ป ร่วมพัฒนากำลังคนด้านเกษตรสมัยใหม่

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จับมือ บริษัท แอโร กรุ๊ป ร่วมพัฒนากำลังคนด้านเกษตรสมัยใหม่

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายสุเทพ ขันกรด ที่ปรึกษากลุ่มงานโดรน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนางสาวเชิญขวัญ โอเนลเลส เลขานุการคณะกรรมการบริหารบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมลงนาม
          การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความร่วมมือในการจัดการความรู้และทักษะเกษตรสมัยใหม่ด้านการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางภาคเหนือตอนล่างด้านเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและเขตพื้นที่ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้เกษตร สมัยใหม่ด้านการใช้งานและซ่อมบำรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบโดรนทางการเกษตรจากบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจการทำเกษตรสมัยใหม่ และนำไปบริการชุมชนท้องถิ่นต่อไป โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบดำเนินการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!