บุรีรัมย์-ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 15

บุรีรัมย์-ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 15

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาสนักเรียน ในการจัดโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 15 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายอำเภอเมืองสตึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการศึกษา คณะครู อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ,5 เข้าร่วมกิจกรรม
          ดร.นาอีม แลนิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการ สิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 15 ขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนอกเหนือจากการแนะนำและแนะแนวคณะรัฐศาสตร์แล้ว ก็เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และสังศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ


          นายณธเดช พวงเจริญ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สิงห์แดงรุ่นที่ 73 ประธานโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 15 กล่าวว่า กลุ่มนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2552 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนในส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักเรียน ครูแนะแนว และผู้สนใจ ทราบถึงนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็นการกระจายโอกาสวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็นการสร้างจิตอาสาและจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ก่อให้เกิดการฝึกทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ การเผยแพร่และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำหรับในปีการศึกษา 2566 นี้ คณะทำงานกำหนดให้จัดโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 15 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้า ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ของคณะรัฐศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี การแข่งขันโต้วาที ญัตติทางรัฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!