นครปฐม-เปิดศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ม.ราชภัฎฯ ต่อยอดโครงการในพระราชดำริ

นครปฐม-เปิดศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ม.ราชภัฎฯ ต่อยอดโครงการในพระราชดำริ

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

        จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อขยายผล สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
   
         วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ทำงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวราชภัฏทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน
         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 กิจกรรม คือ
        1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และการบรรยายโดยคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้กับนักศึกษาครู ในหัวข้อ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทยกิจกรรมสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชากับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข” อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
         2. กิจกรรมปณิธานความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปิดศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเป็นการขยายผล สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
         ทั้งนี้ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชาฯ จะเป็นแหล่งฝึกสำคัญสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย สร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ และขยายผลการสืบสานพระราชปณิธานโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสังคม โดยจำลองพื้นที่กว่า 10 ไร่ เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชาฯ ให้เกิดอย่างเป็นรูปแบบและเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับภูมิภาคตะวันตก
        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  มีฐานการเรียนรู้/กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ จำนวน 6 ฐาน การปลูกไม้ยืนต้น การทำนา การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกหญ้าแฝก การทำฝายชะลอน้ำ การทำคลองไส้ไก่ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง เช่น เรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยกักเก็บตะกอนดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดินและรักษาความชื้นในดิน เป็นต้น

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!