นครปฐม-มหิดลเปิดงาน MWIT Science Fair 2020

นครปฐม-มหิดลเปิดงาน MWIT Science Fair 2020

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

รมว.ศึกษาธิการ เปิดงาน MWIT Science Fair 2020 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ MWIT Science Fair 2020 เป็นการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์ (Create) สมัครสมาน (Collaborate) และสื่อสาร (Communicate) โดยเชิญนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจากต่างประเทศในเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาร่วมนำเสนอโครงงานของตนเอง ร่วมกับโครงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 407 คน จาก 74 โรงเรียน รวม 110 โครงงาน
       กิจกรรมภายในงาน MWIT Science Fair 2020 นอกจากจะมีการนำเสนอโครงงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม Science Activities ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของวิทยากรในสาขาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม Life Journey after School เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 7 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก Preclinical Sciences ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยายาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ “The Path from Basic Science Research to Drug Discovery
รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  กล่าวว่า  MWIT Science Fair 2020 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวคิด “Create Collaborate and Communicate  สร้างสรรค์ สมัครสมาน และสื่อสาร” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 407 คน แบ่งเป็นนักเรียน 303 คน ครูและผู้บริหาร 104 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 74 แห่ง เป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 43 โรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 โรงเรียน โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการ วมว.15 โรงเรียน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในต่างประเทศ 3 โรงเรียน และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
    คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นงานวิชาการระดับชาติที่เป็นศูนย์รวมของนักเรียนที่มีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีใจรักในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทยให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ นานาอารยประเทศ นอกจากนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกันแล้ว การมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ยังทำให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อน ๆ จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกัน และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นทักษะชีวิต อีกด้านหนึ่งในการดำรงชีวิต และเป็นรากฐานให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่และผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!