นครปฐม-ต่างชาติแห่สักยันต์ครู หลวงพ่อพูล แฝงนัยยะ‘นะ โม พุท ธา ยะ’ 

นครปฐม-ต่างชาติแห่สักยันต์ครู หลวงพ่อพูล แฝงนัยยะ‘นะ โม พุท ธา ยะ’ 

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

ต่างชาติแห่สักยันต์ครู หลวงพ่อพูล แฝงนัยยะ‘นะ โม พุท ธา ยะ’  ล้วนตะลึง! พุทธคุณเมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี

         ห้วงนี้ในแต่ละวัน ล้วนมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนิเซีย เป็นต้น ต่างเดินทางมาที่วัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจีนนั้น มามากเป็นพิเศษ และส่วนใหญ่ต่างมากราบสักการะสังขารหลวงพ่อพูล มาเช่าบูชาวัตถุมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมทัศนียภาพของวัดไผ่ล้อม น้อมกราบขอพรพระพุทธเมตตา ประทานพร และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ หลายคนมาขอสักยันต์ครูหลวงพ่อพูล ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า วัดไผ่ล้อมได้สืบสานตำนานยันต์ครูของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพูล อัตตะรักโข ที่ถือเป็นที่สุดแห่งความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ ครอบจักรวาล ทั้งแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ศรัทธาในยันต์ครูหลวงพ่อพูล เพราะเมื่อสักไปแล้ว ทำมาค้าขึ้น ประกอบกิจการใดประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังปลอดภัยจากภยันอันตรายอีกด้วย
           นัยยะยันต์ครูหลวงพ่อพูล ประกอบขึ้นด้วย คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ มี 5 อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ เป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ และ ยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วย ยันต์ครูหลวงพ่อพูล นะ โม พุท ธา ยะ มีความหมายดังนี้ นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ 12 ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ 21ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ 6 ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล หรือสะเดาะเคราะห์ ธา หมายถึง พระสมณะโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ 7 ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.5000) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ 10 เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง 5 ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า 56
             ยันต์ครูหลวงพ่อพูล คือ นะ เมตตา โม กรุณา พุท ปราณี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู พุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ใจที่เป็นพุทธะ คือใจที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นะโมพุทธายะ เป็นคาถาที่เรียกว่า หัวใจพระพุทธเจ้าห้าองค์ ในภัทรกัป นี้ ซึ่งก็เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ พุทโธ-หมายถึง พระพุทธเจ้า-พุทธะ-ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน 1 ใน 3 รัตนะ(ที่เหมือนกันและเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด ไม่สามารถแยกจากกันได้ในทุกกาล พุทโธ-ธัมโม-สังโฆ)…… เป็นคาถาและคำบริกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้ภาวนากันแพร่หลายมาก โดยเฉพาะในสายพระป่ากรรมฐาน เป็นคาถาที่ใช้ได้สารพัดทุกอย่าง โดยเฉพาะพวกผีทุกประเภทจะกลัว”พุทโธ”มากที่สุด….. นะโมพุทธายะ-พระนามย่อของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้ ย่อมาจากประธานพระคาถาทั้งปวง คือ”นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ นิพพานะ ปัจจโย โหตุ สาธุ” รวมแล้วก็คือ อานุภาพแห่งธรรม ยันต์ครู “นะ โม พุท ธา ยะ” ของหลวงพ่อพูล สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล เมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรีอย่างแท้จริง
               กล่าวสำหรับ ตัวเฑาะว์” ตรงกลางยันต์ของหลวงพ่อพูลนั้น ท่านจะลงไว้ด้วยตัว “เฑาะว์” ประจำตัวของท่าน โดยมี ฤ ฤา ประกอบซ้ายขวา ซึ่ง “เฑาะว์” นี้มีพุทธคุณทางป้องกันภัยทั้งปวง ส่วน ฤ ฤา เป็น “หัวใจฤาษี” คือการอัญเชิญกำลังครูบาอาจารย์ในวิชาทั้งหลายมาประสิทธิดูแลรักษา และยังเป็นตัวพ้องเสียงกับ “ฤาชา” หรือ “ลือชา” ซึ่งส่งผลคล้ายการลงนะลือชา คือก่อให้เกิดพุทธคุณทางเมตตามหานิยม มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องชื่อลือชา ซึ่งลักษณะการลงตัว “เฑาะว์” ประกอบไปกับ “ฤ ฤา” นี้ หลวงพ่อนิยมลงบ่อยมากในผ้ายันต์และตะกรุดต่างๆของท่าน เพราะถือว่ามีพุทธคุณครอบครบหมด ทั้งป้องกันภัย และเมตตามหานิยม
                ในส่วนของคาถารอบตัวเฑาะว์” หลวงพ่อพูล ท่านลงคาถาไว้ว่า “อิสวาสุ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ โมนาสิสัง จะภะกะสะ นะมะอะอุ นะชาลีติ” โดยแต่ละบทมีความหมายดังนี้ “อิสวาสุ” หมายถึง “หัวใจพระรัตนตรัย” คือ “อิ” ย่อมาจาก อิติปิโสภควา… “สวา” ย่อมาจาก สวากขาโต ภควตาธัมโม… “สุ” ย่อมาจาก “สุปฏิปันโน สาวกสังโฆ…“นะโมพุทธายะ” หมายถึง “พระพุทธเจ้า 5 พระองค์” ในภัทรกัปนี้ ได้แก่ พระกกุสันโธ (นะ) พระโกนาคม (โม) พระกัสสปะ (พุท) พระโคดม (ธา – พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) และพระศรีอาริยเมตไตรย์ (ยะ)
                 “นะมะพะทะ” หมายถึง “ธาตุ 4” คือ นะ (น้ำ) มะ (ดิน) พะ (ไฟ) ทะ (ลม) “จะภะกะสะ” หมายถึง “ธาตุพระกรณีย์” พระคาถาที่โบราณจารย์ใช้ในการปลุกเสกเลขยันต์ต่างๆเพื่อเสริมธาตุทางธรรม ให้ยันต์และคาถาต่างๆมีกำลังมั่นคงไม่เสื่อมคลาย เพราะเป็นพระคาถาที่ถอดมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนถึงทางแห่งความไม่เสื่อมของชีวิตว่าจะต้องประกอบด้วยการไม่คบคนชั่ว คบบัณฑิต ให้สร้างบุญ และระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารเป็นนิจ สุดท้ายคือนะชาลีติ หมายถึง หัวใจพระสิวลี ซึ่งมีพุทธคุณโดดเด่นทางเมตตาโชคลาภสูงยิ่งนัก นับเป็นสุดแห่งความเข้มขลังเปี่ยมด้วยพลังพุทธคุณอย่างแท้จริง
                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264 www.watpailom.org

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!