Tag: เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เชียงใหม่-ศึกษาดูงานและร่วมกันปลูกพรรณไม้ในพระนาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

admin- สิงหาคม 23, 2020

ภาพ/ข่าว:นันธิกา กิจปาโล / ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะนักเรียนหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุต ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!