กาญจนบุรี-จัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

กาญจนบุรี-จัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

        สาธารณสุขกาญจนบุรี จัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “New Normal Medical Service” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563

          นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563 และมอบรางวัลผลงานดีเด่นและการประกวดผลงานวิชาการ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R ผลงาน CQI นวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ห้องประชุมเดอะวาย คอนเวนชั่นฮอลล์ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

            นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สร้างความรู้ใหม่ในกระบวนการทำงาน หรือนวัตกรรม และนำผลที่ได้มาใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ สร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ประกอบกับในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการจัดบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จึงต้องมีการจัดระบบบริการสุขภาพ ตามมาตรการทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการ ลดความแออัด เพิ่มระยะห่างทางสังคม เพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “New Normal Medical Service” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร อีกทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ยังกล่าวต่ออีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความสำคัญต่อบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ให้บุคลากรสาธารณสุข ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งมีเครือข่ายในการสนับสนุนและสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด โดยมีผู้บริหารให้ความสำคัญ นำนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ที่จะพัฒนางานวิชาการไปสู่เวทีในระดับประเทศ เขต หรือในระดับสากล ที่สำคัญผลงานวิชาการทุกรูปแบบ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง องค์กร และส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!