ชุมพร-สร้างฝายแก้ปัญหาภัยแล้งให้ต.สลุย

ชุมพร-สร้างฝายแก้ปัญหาภัยแล้งให้ต.สลุย

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ส.ค.66 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ 1 กระทรวง 1 ฝ่าย ที่คลองหินลับ หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วม โดย ว่าที่ร้อยตรี สมบัติสิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ นำส่วนราชการอำเภอ ร่วมกับ นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย รองนายกฯ สมาชิก อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรผู้ช่วย นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาชนจิตอาสา พระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมจำนวนมาก
          นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ คลังจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบหมายภารกิจตาม นโยบาย “1 กระทรวง 1 ฝ่าย” เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ชะลอน้ำในช่วงฤดูฝน ป้องกันอุทกภัย สร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่การเกษตร ระบบนิเวศ และเพื่อเป็นจุดให้บริการน้ำแก่ประชาชน
ที่ประสบภัยในช่วงฤดูแล้ง โดยกระทรวงการคลังรับผิดชอบทำฝาย ณ ห้วยหินลับ หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย ได้ร่วมกับ อำเภอท่าแซะ อบต.สลุย หน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้ง บริษัท cpi เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำฝ่าย รูปแบบมีลักษณะเป็นฝ่ายชั่วคราวกึ่งถาวร ใช้ท่อคอนกรีตอัดแรง หินและทราย เป็นวัสดุหลักในการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงในระดับหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำฝาย ณ ที่แห่งนี้ จะสามารถช่วยให้ประชาชนมีน้ำใช้ช่วงฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื่น ให้ระบบนิเวศ และเป็นจุดบริการน้ำแก่ประชาชนได้
          นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรประสบปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วง สภาพอากาศแห้งแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เกิดการขาดแคลนน้ำ ส่งผลต่อพืชผลและพื้นที่ การเกษตรของประชาชนในจังหวัดชุมพร ดังนั้น จึงมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในจังหวัดชุมพรแต่ละกระทรวง ดำเนินกิจกรรม “1 กระทรวง 1 ฝ่าย” เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการทำฝ่ายชะลอน้ำ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถชะลอน้ำในช่วงฤดูฝน กักเก็บน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่การเกษตรและระบบนิเวศ อีกทั้งสามารถเป็นจุดให้บริการน้ำแก่ประชาชนได้
          นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย กล่าวว่า คลองหินลับแห่งนี้หลังจากได้ดำเนินการสร้างฝายเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่น้องประชาชน ในหมู่ที่ 7 และ หมู่บ้านข้างเคียง จะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ ทั้งในด้านของการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรกรรม โดยมอบต.สลุย จะดำเนินการสานต่อ จัดทำ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ฝาย เพื่อไปการต่อยอด โครงการ 1 กระทรวง 1 ฝายต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!