ชลบุรี-กองทัพเรือ เปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center

ชลบุรี-กองทัพเรือ เปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center

ชลบุรี-กองทัพเรือ เปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี

พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดเผยว่า สำหรับ อาคารเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center เป็นอาคารที่ก่อสร้างและติดตั้ง เครื่องช่วยจำลองสถานการณ์ การปฏิบัติงานสาขาต่าง ๆ ในเรือ เพื่อใช้ฝึกกำลังพลของกองทัพเรือที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือให้มีความรู้ ทักษะ และความคุ้นเคย ในการปฏิบัติงานในเรือในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากบริษัท Rheinmetaill Electronics GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และได้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 คุณสมบัติและขีดความสามารถของเครื่องฝึก เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ (Naval Mission Training Center) ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ มีขีดความสามารถในการจำลองการฝึกและช่วยประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภายในเรือสาขาต่าง ๆ ได้เสมือนจริง ตั้งแต่ในระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงระดับทีมปฏิบัติงานภายในเรือ ซึ่งประกอบด้วย
              1. การฝึกจำลองการเดินเรือ (Ship Handling Simulator, SHS) เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือนี้สามารถจำลองคุณลักษณะต่าง ๆ ของเรือในกองทัพเรือได้อย่างสมจริง ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวง ภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร เรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยา เรือคอร์เวตชุดเรือหลวง รัตนโกสินทร์ และ เรือหลวงอ่างทอง ซึ่งเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือนี้สามารถสร้างสถานการณ์และออกแบบการฝึกได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับระดับผู้รับการฝึกตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการฝึกที่กำหนด โดยสามารถกำหนดพื้นที่การฝึก ท่าเรือที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งน่านน้ำในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอ้างอิงมาจากแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ระวางต่าง ๆ ตลอดจนสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมสำหรับการฝึกได้อย่างครบถ้วน 2. การฝึกจำลองการปฏิบัติงานด้านศูนย์ยุทธการในเรือ ( CIC Trainer, CIC) เครื่องฝึกสามารถจำลองปฏิบัติงานในห้องศูนย์ยุทธการสาขาต่าง ๆ ด้วยการจำลองอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบอำนวยการรบ ระบบอาวุธ และระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเรือได้ในลักษณะเดียวกับที่ปฏิบัติงานจริงบนเรือตามหลักปฏิบัติของกองเรือยุทธการ 3. การฝึกจำลองการปฏิบัติงานด้านการช่างกลในเรือ ( Ship Engines Simulator, SES) สามารถใช้จำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย การไฟฟ้าในเรือ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ยามพรรคกลินเรือเดินตำแหน่งต่าง ๆ โดยสามารถสร้างโจทย์สถานการณ์ด้านการช่างกล เพื่อฝึกการวิเคราะห์การทำงาน และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในเรือ และ 4. การฝึกจำลองการปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนการป้องกันความเสียหายภายในเรือ (Damage Control Trainer) สามารถจำลองสถานการณ์ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรือเพื่อฝึกการวิเคราะห์ และ ประเมินค่าความเสียหาย การติดตามสถานการณ์ การสั่งการและการปฏิบัติในการแก้ไข การซ่อมทำ การกู้คืน เพื่อควบคุมความเสียหายตามขั้นตอน ทั้งในระดับศูนย์ควบคุมความเสียหาย และระดับหน่วยซ่อม
              นอกจากเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือทั้งสี่สาขาจะสามารถฝึกการปฏิบัติตามแต่ละสาขาในเรือแล้ว เครื่องฝึกเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมข้อมูลการฝึกต่อกันเพื่อฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขาต่าง ๆ ในเรือเสมือนเป็นเรือรบหนึ่งลำได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีมของกำลังพลหน่วยเรือ ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำลังพลจะมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานภายในเรือสาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและทีมปฏิบัติงาน จนเกิดความชำนาญมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สามารถทำการฝึกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ประหยัดงบประมาณในการฝึก กำลังทางเรือเพื่อการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งในยามปกติและยามสงครามสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!