ตาก-สภ.แม่สอด สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์กับสถานศึกษา

ตาก-สภ.แม่สอด สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์กับสถานศึกษา

ตาก-สภ.แม่สอด สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์กับสถานศึกษา

ภาพ/ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผกก.สภ.แม่สอด เป็นแม่งานในการขับเคลื่อน โดยใช้กลไกของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ครูแดร์) ลงพื้นที่เป็นสื่อกลาง จึงจัดให้มีการอบรม “โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จึงได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.กัณฑ์พงษ์ เมืองสุวรรณ รองสว.(จร) ร.ต.อ.เอกวัสส์ พอกพูนธนนันท์ รองสว.(จร)ฯ และด.ต.เพชร สุภาโท้ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและชุดปฎิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่เด็กและเยาวชน
            นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก นำคณะนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
           ด้าน พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผกก.สภ.แม่สอด กล่าวว่าปัจจุบันสภาพสังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม วิถีการดำเนินชีวิต นำมาซึ่งความขัดแย้งของประชาชน ส่งผลต่อทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อสถาบันหลักของประเทศ ซึ่งอาจจะขยายไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปรับทัศนคติ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชน นำความรู้ไปต่อยอดถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ตามโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ที่ครูแดร์เข้าไปอบรมให้ความรู้อยู่แล้ว จะมีการเพิ่มเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม ทำให้คนในชาติมีความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติ จนเกิดความยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!