สิงห์บุรี-กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

สิงห์บุรี-กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มี.ค.2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

           โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี มีนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ในนามของผู้จัดกิจกรรม เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาในวันนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 22 มิ.ย.2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสมอ กำหนดให้วันที่ 18 มี.ค. ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2548 นับเป็นจุด เริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย นับจาก พ.ศ.2448 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 114 ปี มาแล้ว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ สำนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ที่สาธารณะ ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความหมานฉันท์ ร่วมกันของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1.ในวันที่ศุกร์ที่ 15 มี.ค.2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข 5 ส. กิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง และจัดการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมขัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลโพกวม นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!