เชียงใหม่-ลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย

เชียงใหม่-ลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 ​สมาคมการผังเมืองไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย สร้างโอกาสการเข้าถึงอาหารคุณภาพให้กับประชาชนทุกระดับรายได้

     ​สมาคมการผังเมืองไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม เครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเกษตรและอาหาร ของพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมจัดทำข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคเหนือ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม เครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเกษตรและอาหารของพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมในพิธีฯ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
​       สำหรับการลงนามข้อตกลงร่วมมือระหว่างเครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม เครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย ในวันนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารโดยรวม ให้มีอาหารที่ปลอดภัย และตอบสนองเจตนารมณ์ในการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของสมาร์ทฟาร์มและอาหารปลอดภัย เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ธุรกิจท้องถิ่น การกระจายศูนย์กลางความเจริญ การลดความเหลื่อมล้ำ การสงวนรักษาพื้นที่การเกษตร และการสร้างสุขภาวะแก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรแห่งชาติ และคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ อีกทั้งจะได้นำมาเป็นกรอบและกลไกในการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม และเครือข่ายอาหารปลอดภัย ของกฎบัตรแห่งชาติ ทั่วทั้งประเทศต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!