สุราษฎร์ธานี-พช.สุราษฎร์ธานีผนึกกำลังองค์กรสตรี จัดกิจกรรมสาธิตการทำ เจล/สบู่แอลกอฮอล์

สุราษฎร์ธานี-พช.สุราษฎร์ธานีผนึกกำลังองค์กรสตรี จัดกิจกรรมสาธิตการทำ เจล/สบู่แอลกอฮอล์

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน
ขอบคุณข้อมูล:ภาพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

                “พช.สุราษฎร์ธานีผนึกกำลังองค์กรสตรี change for good  สร้างเกราะป้องกันภัยโควิด 19” จัดกิจกรรมสาธิตการทำ เจล/สบู่แอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                   วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพลังสตรี  ร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพลังสตรีร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน ดังกล่าว  นางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้จัดกิจกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 40 คน

                     โครงการพลังสตรีร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน เป็นโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทงบอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
1. ให้องค์กรสตรีทุกระดับ ได้มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19 ตามแนวทางการควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค
2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้สตรีและชุมชนสามารถป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19 ได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สตรีและชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19
รูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสบู่แอลกอฮอล์ล้างมือ และ กิจกรรมองค์กรสตรีทุกระดับในจังหวัดรณรงค์เยี่ยมเยือนให้ความรู้การเฝ้าระวังตนเอง สมาชิกในครอบครัว/ชุมชน ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19

                      นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัด กล่าวขอบคุณและชื่นชม กลุ่มองค์กรสตรี โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้เสนอโครงการที่มีประโยชน์ต่อสตรีและชุมชนในภาพรวม ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคติดเชื้อ โควิด 19 กำลังระบาด ส่งผลให้สตรีและชุมชน ได้รับผลกระทบทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันของสตรีและครอบครัว โครงการนี้จึงจำเป็นและมีความสำคัญในการป้องกันสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครอบครัวและชุมชน ที่จะสร้างความตระหนักรู้ และป้องกันจากโรคติดเชื้อ โควิด 19 และขอให้สตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นำวิธีการที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีไปถ่ายทอดต่อในชุมชน หมู่บ้าน ตำบลของท่านต่อไป
                     นางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกล่าวว่า ในนามประธานสตรีจังหวัดรู้สึกเป็นห่วง สมาชิกสตรีทุกคน ที่ต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อ โควิด 19 ในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี สตรีเราจะต้องดูแลกัน เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!