ชลบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมีออกหน่วยตรวจมะเร็งเต้านมเข้าถึงประชาชน

ชลบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมีออกหน่วยตรวจมะเร็งเต้านมเข้าถึงประชาชน

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี , นันทพล ทิพย์ศรี 

มูลนิธิกาญจนบารมีออกหน่วยตรวจมะเร็งเต้านมเข้าถึงประชาชน

                    วันนี้ 8 เม.ย.2564 นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่( Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนาย วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ นายวัฒนา โพธา ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิด นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีกลุ่มเสี่ยงเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม สอนและสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและ 3 มิติในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ผู้มารับบริการจะทราบผลการตรวจวินิจฉัยโดยรังสีแพทย์ทันทีและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

                   นาย กิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและการตายอันดับ1ของสตรีไทย ข้อมูลเมื่อปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย เสียชีวิต ประมาณ 4,665 รายหรือทุกๆ 2ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้าซึ่งมักมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วสาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อคันหาให้ได้เร็วที่สุด (Early Detection) ซึ่งการตรวจมี 3 วิธีคือการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม แม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการ ยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการตรวจเต้านมได้ด้วยตนเองนั้นจะสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจายจะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม และสามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ 80-90 % เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชากิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

                    นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ขณะนี้สตรีไทยมีความเสี่ยงหลายเรื่อง จากโรคภัยคุกคามสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิตในอันดับตัน ๆ และที่น่าเป็นห่วงคือ โรคมะเร็งเต้านมที่มีอัตราป่วยและตายสูงขึ้น เพราะมะเร็งเต้านม ยังไม่ สามารถค้นหาสาเหตุแน่ชัดได้ การป้องกันที่ดี ที่สุดคือ การตรวจ พบให้เร็วตั้งแต่ะยะเริ่มแรก โดยการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammoram) จะสามารถพบก้อนเนื้อได้ตั้งแต่ขนาด 2-3 มม. ขึ้นไป หากพบในระยะนี้การรักษา จะหายเกือบ 100% เพราะมะเร็งมีขนาดเล็กมากยังไม่แพร่ไปที่อื่น สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้. สำหรับ โครงการกาญจนบารมี เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2539 ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 และต่อมามีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิกาญจนบารมี ในปี พ.ศ.2540 รถตรวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ มูลนิธิกาญจนบารมี มีอุปกรณ์ตรวจทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ให้ผลการตรวจรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่ดี
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!