อยุธยา-พระญาณไตรโลกเป็นประธานการสอบธรรมสนามหลวง

อยุธยา-พระญาณไตรโลกเป็นประธานการสอบธรรมสนามหลวง

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์ , นราเอก ตันศิริ

พระญาณไตรโลกเป็นประธานการสอบธรรมสนามหลวง

                         พระญาณไตรโลก วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท เอก และธรรมศึกษา ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โดยมีพระมหาอุทัย ชิตมาโร ป.ธ.๙ วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง ปี 2563  มีผู้เข้าสอบผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรีจำนวน 20 รูป พระภิกษุ 16 รูปสามเณร 4 รูปรวมทั้งสิ้น 20 รูป โดยจะมีการสอบตั้งแต่วันที่ 26-29 กันยายน 2563 ที่สนามสอบวัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                          พระญาณไตรโลก วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร กล่าวว่า นโยบายให้พระสังฆาธิการทุกอำเภอจัดการสอนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งการเข้าไปสอนธรรมศึกษาให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วย และการเรียนธรรมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับคนที่เรียน เพื่อช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น ในปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนธรรมศึกษามากขึ้น ทั้งในเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านธรรมศึกษา แต่การเรียนจะบังเกิดผลก็ต่อเมื่อมีการนำหลักธรรมและความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ รวมทั้งนักเรียนธรรมศึกษายังได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้รับและสืบสานมรดกแห่งหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่ได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีอันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!