อุบลราชธานี-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ จนท. ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

อุบลราชธานี-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ จนท. ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

อุบลราชธานี-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ จนท. ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจ.อุบลราชธานี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท นายศุภศษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ/นักวิชาการเงินและบัญชี) และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน 250คน
         ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยง ภูมิภาค” มีประเด็นการพัฒนา จำนวน 5 ประเด็น ประกอบไปด้วย 1) การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า 2) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน 3) เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
         ดังนั้น สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ชัดเจน มีข้อมูลข้อเท็จจริง มีฐานข้อมูลรองรับครอบคลุมต่อความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการโอนและการรับโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันจากการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อกำหนดแนวทาง การแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำโครงการ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!