อยุธยา-เกษตรจังหวัดฯงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจำปี 2566

อยุธยา-เกษตรจังหวัดฯงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ลานกิจกรรมหน้าศูณย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจำปี 2566 โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเกษตรกรที่เพาะเห็ดตับเต่าเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
               ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่รวมกว่า 261 ไร่ มีเกษตรกรจำนวนกว่า 110 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเรือน และขยายผลไปสู่ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ้านหว้า และตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน และยังได้ถูกจัดเป็นพืชอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ แสดงถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเห็ดตับเต่าจะขึ้นในพื้นที่ชายคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์พื้นที่เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า จึงเท่ากับเป็นการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เล็งเห็นความสำคัญนี้
จึงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานสำหรับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้บุคคลทั่วไป ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้
             งานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจำปี 2566 ได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในเรื่องราวของเห็ดตับเต่า และเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตเห็ดตับเต่า ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 40 ร้านค้า จากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การเพาะเลี้ยง เห็ดตับเต่า และการประกอบอาหารจากเห็ดตับเต่า การจัดแสดงนิทรศการเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน การประกวดหนุ่มคล้าว สาวทองกวาว และการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
               ทางด้านนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การอนุรักษ์และส่งเสริมธุรกิจเกษตรเห็ดตับเต่า เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการพัฒนาภาคเกษตร กรรม เนื่องด้วย เห็ดตับเต่าเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างมาก แม้จะเก็บเห็ดตับเต่าจำหน่ายได้ปีละครั้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน กันยายนของทุกปี จึงเห็นควรให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม ให้ความสำคัญในการพัฒนาเห็ดตับเต่าให้มีผลผลิตมากขึ้น ไม่ใช่เพียงมองเห็นในรูปของธุรกิจเกษตร แต่เล็งเห็นถึงแนวทางของการอนุรักษ์เห็ดตับเต่า ให้เป็นพืชพื้นถิ่นที่มีคุณค่า และสามารถสร้างรายได้ให้ กับเกษตรกร ทั้งนี้ แนวคิดในการอนุรักษ์มุ่งเน้นไปที่
              วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ สร้างการรับรู้ของบุคคลภายนอกพื้นที่ทราบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเห็ดตับเต่าที่คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย การทำความเข้าใจหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ให้มีองค์ความรู้ ในการเพาะเห็ดตับเต่า เป็นอาชีพเสริม และ การสร้างความรับรู้ในเรื่องของคุณค่าทางอาหารสูงในเห็ดตับเต่า ที่มองว่าสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด รสชาติและเนื้อของเห็ดตับเต่า มีความคล้ายกับ “เห็ดทรัฟเฟิล”ของฝรั่งเศส ที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละหลายหมื่นบาท
             ทั้งยังเป็นเห็ดที่ปลอดสารพิษ เพราะขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงเห็นว่าควรทดลองประกอบอาหารให้เกิดมนูชิกเนจอร์ สามารถรับประทานได้เฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นเพราะสามารถเก็บจำหน่ายได้เพียง 4 เดือน ต่อปี และมีเอกลักษณ์ในรสชาติที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ความต้องการเห็ดตับเต่าในท้องตลาดสูง แนวคิดอนุรักษ์และต่อยอดให้มีการเพาะเห็ดตับเต่าได้นอกฤดูกาลจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้ ยังเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!