ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดงานใหญ่มหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum

ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดงานใหญ่มหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดปทุมธานี

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี จัดงานใหญ่มหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum” วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร และสนองพระราชปณิธานที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ภายในงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการ “72 พรรษา 72 เรื่องราว ทศมราชา กษัตราของปวงไทย”“72 ผู้สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชา” โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และนิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 12 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ช้อป สินค้าคุณภาพตามฤดูกาลต้นไม้ พันธุ์ไม้ จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 200 ร้าน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดปทุมธานี และรับชมบรรยากาศและเรียนรู้ได้ทางออนไลน์ได้ที่ Facebook และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
               พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เตรียมจัดงานใหญ่ มหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตระหนักถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ดั่งพระราชดำรัสที่ทรงตรัสให้กับประชาชนคนไทย ตลอดระยะเวลาในการทรงงานตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร จนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด “หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา” ที่สะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงาน และสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อสร้างความยั่งยืนและความสุขให้แก่พสกนิกรประชาชนชาวไทย ภายในงานมหกรรมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “72 พรรษา 72 เรื่องราว ทศมราชา กษัตราของปวงไทย” นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และนิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการสืบสานพระราชปณิธานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 จาก 6 ฐานต้นแบบให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป”
                นิทรรศการ “72 ผู้สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชา” โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอ 72 เรื่องราวบุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจ ในการสืบสานพระราชปณิธานแห่งความพอเพียงจากรุ่นสู่รุ่น นำเสนอ 6 ฐานการจัดแสดง ได้แก่ “โคก หนอง นา” ตามรอยกษัตรา การประยุกต์ใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจัดการพื้นที่และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เหมาะกับทรัพยากรและภูมิสังคม “จากพ่อแม่สู่รุ่นลูก” เรื่องราวของพ่อแม่พาทำ ครอบครัววิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความสำเร็จของการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและเศรษฐกิจระดับครอบครัว “จากครู สู่ ศิษย์” ครูพาทำพบบุคคลต้นแบบทั้งครูและลูกศิษย์ ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่ประยุกต์ใช้ที่ประสบความสำเร็จ “นวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง” ถ่ายทอดองค์ความรู้การนำนวัตกรรมพลังงานมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร “พันธุกรรมพื้นบ้านสู่การดูแลสุขภาพ” ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ผสานคุณประโยชน์จากพันธุกรรมพื้นบ้าน และ“การบริหารจัดการและการตลาด” แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างเพื่อสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่ม อบรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรกับวิทยากรมากประสบการณ์และเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ กว่า 12 หลักสูตร และหลักสูตร Workshop ตลอดทั้งวัน เปิดอบรมทั้ง Onsite และ Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
              เช่น เกษตรผสมผสาน สวนป่านาโคก โดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา สวนฮักสกล สไตล์ โคก หนอง นา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และหลักสูตร ไซรัปผลไม้ตามฤดูกาล โดยอาจารย์บุญล้อม เต้าแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนล้อมศรีรินทร์ จ.สระบุรี เพิ่มรายได้ จากการขยายพันธุ์พืช โดยอาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (ทอง ธรรมดา) ศูนย์เรียนรู้สวนเพชรพิมาย จ.นครราชสีมา สูตรอาหารสร้างภูมิ โดยอาจารย์ไพโรจน์ อรรคสีวร (อ.ไพรลั่น) จ.อุดรธานี หลักสูตร ผักกะละมัง ทำเงิน โดยอาจารย์อรทัย ยางไธสง Wakeup Vegetables กรุงเทพฯ ทำเกษตรอย่างไร ในภาวะโลกร้อน โดยอาจารย์ธงชนะ พรหมมิ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ โนนหงษ์ทอง จ.อุบลราชธานี นวัตกรรมผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก โดยอาจารย์นที ศรีทอง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ สินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยตามฤดูกาลกว่า 200 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย กิจกรรมขาดทุน คือกำไร กับสินค้าดีในราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 10 บาท (มีจำนวนจัดกัด) เปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ พิพิธภัณฑ์ดินดล และนิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน ภาพยนตร์ 7 มิติ สนุก ตื่นเต้น ทะลุจอ โดยไม่มีค่าใช่จ่าย ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้และให้ร่วมสนุกมากมายตลอดทั้ง 3 วัน กิจกรรมการที่ผู้มาร่วมงานได้ทำและนำกลับบ้าน การประดิษฐ์ดอกไม้ ศิลปินวาดภาพเหมือนเพื่อรับรูปกลับบ้าน กิจกรรม แชะ แชร์ เช็คอิน และกิจกรรมร่วมสนุกได้ ทุกฐาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ ที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!