นครสวรรค์-มจร.แต่งตั้ง”แม่ชีกฤษณา”เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

นครสวรรค์-มจร.แต่งตั้ง”แม่ชีกฤษณา”เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 มีรายงานว่า พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ พระพรหมวัชรธีราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ลงนามใน คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (9) และ 27 (7) แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2567
            จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม อายุ 59 ปี สังกัด คณะพุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ยังเป็นแม่ชีคนแรกของประเทศไทย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!