สิงห์บุรี-จัดงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อ”วัดแจ้งพรหมนคร”เจ้าคณะอำเภอเมือง

สิงห์บุรี-จัดงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อ”วัดแจ้งพรหมนคร”เจ้าคณะอำเภอเมือง

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

              วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสตัวแทนศิษย์ยานุศิษย์ ในการบำเพ็ญกุศล เนื่อง ในอภิลักขิตสมัยเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 69 ปี ประจำปี 2567 พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถวายสักการะ พระครูวิธานปริยัติคุณ กล่าวถวายรายงาน เจ้าประคุณสมเด็จฯ มอบทุนการศึกษาระดับการศึกษาคณะสงฆ์ เสร็จแล้ว กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 1048 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
มอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา พระครูวิธานปริยัติคุณ มอบทุนการศึกษา เสร็จพิธี
                ผู้มีเกียรติศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตาสักการะ โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรั/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมบำเพ็ญกุศลฯ ดังกล่าว พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าอาวาส
วัดแจ้งพรหมนนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของชาติตลอดมา มีปณิธาน ที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แพร่หลายเป็นวงกว้าง ได้รวบรวมปัจจัยที่พึงได้จากการปฏิบัติ ศาสนกิจต่าง ๆ
               อันประกอบด้วย การรับบิณฑบาตประจำวัน ได้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรเสมอมา การเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา และการเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม ให้การอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในโอกาสอันสมควร ได้ให้คำจำกัดความของแหล่งทุนสงเคราะห์การศึกษานี้ว่า “บิณฑ์ บวช สวด เทศน์” รวมกับนิตยภัตประจำตำแหน่งที่ทางราชการจัดถวายเป็นรายเดือน ได้นำปัจจัยที่มาจากแหล่งทุนนี้ มอบเป็นทุนสงเคราะห์การศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนกำลังทรัพย์สำหรับใช้จ่ายในการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 27 ปี
               ได้มอบทุนสงเคราะห์การศึกษาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 24,579 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,374,800 บาท การมอบทุนสงเคราะห์การศึกษาปีที่ 27 นี้ ร้อยละ 90 มาจากแหล่งทุน ดังได้ถวายรายงานในเบื้องต้น และจากศรัทธาสาธุซนที่ประสงค์จะร่วมมอบให้เป็น ทุนการศึกษาด้วยอีกร้อยละ 10 มีผู้เข้ารับทุนจากหน่วยงานทางการศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม จำนวน 293 แห่ง รวม 2,461 ทุน เป็นเงิน 1,950,000 บาท ณ ศาลาพระพรหมนคราจารย์ (ดี ธมฺมปณฺโญ) วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ พระวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร ได้บริจาคเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10,000 บาท เพื่อให้ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!