อุดรธานี-“จักรยานขาไถ”จัดครั้งแรก (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ

อุดรธานี-“จักรยานขาไถ”จัดครั้งแรก (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 จ.อุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike)เฉลิมพระเกียรติ ฯ เข้าร่วมประชุม
              นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นโครงการที่ กระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 และจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยการใช้จักรยานขาไถ (Balance Bike) เพื่อพัฒนาการสมวัยรอบด้าน เด็กมีสุขภาพ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและผู้ปกครอง ส่งเสริมการนำจักรยานขาไถมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
             นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า จังหวัดอุดรธานี จึงดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ดังนี้ 1. ให้จังหวัดจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) โดยให้อำเภอคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอ รุ่นละ 5 คน เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดและให้จังหวัดจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2567 และส่งรายชื่อนักกีฬาผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 ของแต่ละรุ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 2 ส.ค.2567 และ 2.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน หรือถ้วยรางวัลของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ภายในเดือน ก.ย.2567
            สิ่งที่ต้องพิจารณาเร่งดำเนินการคือ การคัดเลือกเจ้าภาพในการจัดงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี ส่วนราชการอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม หรือร่วมกันจัดงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมอบหมายเป็นเจ้าภาพ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
              หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และการกำหนดรุ่นแต่ละช่วงอายุ (ชาย /หญิง) 1. รุ่นอายุ 3 ปี เกิด พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 2.รุ่นอายุ 4 ปี เกิด พ.ศ. 2563 3. รุ่นอายุ 5 ปี เกิด พ.ศ. 2562 4. รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังเตรียมการสถานที่จัดการแข่งขันและการก่อสร้างสนามแข่งขันจักรยานขาไถ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทำหนังสือแจ้งเวียน อปท. ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน หรือผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุน หรือร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น การก่อสร้างสนามแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การจัดทำเสื้อ การจัดทำเหรียญที่ระลึก การจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!