ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
            นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการขยายผลองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะดำเนินการต่อยอดและขยายผล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแก้มลิงกุดบึก พร้อมอาคารประกอบ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแก้มลิงกุดแขแซ พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 2 โครงการ
            โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางในการพัฒนา ต่อยอด และขยายผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.2568 – 2570) ได้ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เพื่อดำเนินการขยายผลองค์ความรู้ และสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น โครงการขุดลอกแก้มลิงเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง (โครงการชลประทานร้อยเอ็ด) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด) โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการแปรรูป (สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด)เป็นต้น ซึ่งในทุกแผนงาน/โครงการ จะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!