ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนโครงการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก..!!

ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนโครงการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก..!!

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการร่วมประชุมทางไกล Video Conference System ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ดำเนินโครงการ 22 จังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
            โดยทางมูลนิธิฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถูกต้องตรงกันว่า ความเป็นมาของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันคือมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มิได้เป็นโครงการพระราชดำริหรือโครงการส่วนพระองค์หรือโครงการหลวง การจัดตั้งมูลนิธิเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร)ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯเพื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐมีภารกิจการจัดการความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวางจนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศตามนโยบายรัฐบาล
             การประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการทำงานในพื้นที่จังหวัด ระหว่าง สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกับจังหวัด ในเรื่องของ งบ ระบบ กลไก คน และรับฟังข้อคิดเห็นในพื้นที่ ผลการดำเนินการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาระยะต่อไปของสถาบันฯ ในพื้นที่ต้นแบบ จนนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล และการขยายพื้นที่การพัฒนาลงไปในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในลุ่มน้ำมูล 9 จังหวัด
              คือ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด เน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สำคัญ ในเรื่อง น้ำ สิ่งแวดล้อม และอาชีพ โดยเน้นการสนับสนุนหรือเสริมงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในรูปแบบบูรณาการแผนงาน งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!