สิงห์บุรี-เกษตรจังหวัดฯจัด“เวทีเครือข่าย “Young Smart Farmer”

สิงห์บุรี-เกษตรจังหวัดฯจัด“เวทีเครือข่าย “Young Smart Farmer”

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเกษตรยุคใหม่ การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ และขับเคลื่อนชุมชน
วันที่ 5 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน “เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด” ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องจัดเลี้ยงเกษรา เบเกอรี่ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
            โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ “เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด”เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)) กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
             มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง เพิ่มองค์ความรู้ในการทำการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่ Young Smart Farmer ยกระดับองค์ความรู้ และพัฒนาเกษตรกร สู่การแข่งขันด้านการตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ในระดับจังหวัด และจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Young Smart Farmer ที่ประสบผลสำเร็จในแต่ละอำเภอ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!