นครสวรรค์-ประชุมสหกรณ์สามัญ

นครสวรรค์-ประชุมสหกรณ์สามัญ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

กรรมการบริหารจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์จำกัดประชุมสมาชิกกลุ่ม 1 แจงเรื่องที่เป็นประโยชน์ ผลการดำเนินการ

           เมื่อเวลา 14.10 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ มีการประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการกลุ่มรับผิดชอบ รับรายงานตัว แจกเอกสาร และอาหารว่างแก่ผู้เข้าประชุม พิธีกร นายพงษ์เทพ เจริญไทย กล่าวทักทายสมาชิก
            จากนั้น นายชาญชัย ชนิดสะ ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 1 และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญฯ จำกัด เดินทางมาถึง ต่อจากนั้นนายชาญชัย ชนิดสะ ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 1 กล่าวเปิดประชุม แนะนำคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย นายชาญชัย ชนิดสะ ประธานกรรมการ ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองประธานกรรมการ นายสมาน สุขสุ่ม กรรมการ นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ กรรมการ นางนิราพร ตันพงษ์ กรรมการ นายยงยุทธ คำดี กรรมการและ นางธนพร ยมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มที่ 1 ณ ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 151 คน
              ต่อด้วยการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด แจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ คือ 1. การขยายเวลาชำระหนี้จาก 144 งวด เป็นจำนวน 240 งวด 2. สมาชิกฯสามารถกู้เงินได้ จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ 3. สำหรับสมาชิกใหม่ เมื่อสมัครและส่งค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 3 เดือนแล้วสามารถยื่นกู้ได้ ตามสิทธิ์
              ต่อจากนั้น นางสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้จัดการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินปันผล เฉลี่ยคืน กำไรของสหกรณ์ฯอีกทั้งความมั่นคงของสหกรณ์ ดังนี้คือ สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 849,021,650.00 บาท สรุปรายรับจากการดำเนินการในช่วง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงเมษายน 2567 รวมยอด 30,689,967.11 บาท รายจ่ายจากการดำเนินการ 5 เดือน 11,096,845.70 บาท มีกำไร 19,593,121.41 บาท และฝ่ายการศึกษา ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ฯ แก่สมาชิกฯ และมีนายเพียรเวช สระทอง เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ที่สมาชิกสหกรณ์ฯควรทราบ
              นอกจากนี้ยังการจับฉลากของรางวัลให้กับสมาชิก อีกทั้งมีการอภิปราย ซักถาม และตอบข้อสงสัย ในท้ายที่สุด นายชาญชัย ชนิดสะ ประธานคณะกรรมการฯ กลุ่มที่ 1 ได้กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด และคณะกรรมการ ตลอดจนผู้จัดการสหกรณ์ฯที่เดินทางมาให้ความรู้และตอบข้อสงสัย แก่สมาชิกฯทุกคน และขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มทุกท่านที่ดำเนินการให้การประชุมเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเดินทางมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โอกาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!