อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”

อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

            วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2567 ) เวลา 11.30 น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งต่อจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนเทศบาลอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
             จากนั้นว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากโรงเรียนเทศบาลอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ใช้เส้นทางถนนชยางกูร ทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผ่านแยกหอนาฬิกา และผ่านศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีความสำคัญกับชาวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างมาก คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อที่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งชาวจังหวัดอำนาจเจริญสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
              จากนั้นขบวนธงตราสัญลักษณ์ ฯ มุ่งหน้าสู่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และขบวนสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประดับไว้ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 จังหวัดอำนาจเจริญจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ก่อนที่จะส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ ฯ ให้กับจังหวัดยโสธร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ต่อไป
              ทั้งนี้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่า ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาส มหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และพระบรมราชวินิจฉัย กำหนดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
             โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระราชทานเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน
            กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และมีความรักสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งการแสดงและการละเล่นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!