ร้อยเอ็ด-รองปลัดฯสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ ของเทศบาลตำบลท่าม่วง

ร้อยเอ็ด-รองปลัดฯสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ ของเทศบาลตำบลท่าม่วง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 มิถุนายน 2567 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บางพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมติดตามและนายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทศบาลตำบลท่าม่วง ให้รายละเอียดการดำเนินงาน
                นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง กล่าวว่า โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบของของเทศบาลตำบลท่าม่วง ได้มีการบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบกระจายน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ด้วยศาสตร์พระราชา เป็นรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนเกิดความอยู่ดี กินดี มีความสุข สามารถพึ่งตนเองได้ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และเป็นต้นแบบนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆได้อย่างดียิ่ง
                 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงเทศบาลตำบลท่าม่วงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำได้ดี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนบริเวณเทศบาล พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องของการจัดการน้ำใต้ดิน โดยทำเป็น Water Bank ที่สามารถกักเก็บน้ำในช่วงขาดแคลนน้ำ นำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต รวมถึงมีต้องการร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นๆ หรือทางหน่วยงานต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!