สิงห์บุรี-อบจ.จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน”อบจ.สิงห์บุรีคัพ”ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14

สิงห์บุรี-อบจ.จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน”อบจ.สิงห์บุรีคัพ”ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

           วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ครั้งที่ 14 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิด นายวัฒนชัย มานะจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และคณะ พร้อมด้วย นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี นายเสวก วิงวอน สมาชิกสภาจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5 ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู สมาชิกสภาจังหวัดสิงห์บุรีเขต 4 นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี นายประจบ จันทร์ภู่ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รองประธานสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกี่ฬา
          โดยมี นางสุรางคณา คุ้มครอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 เนื่องจากปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความเดือดร้อนและทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ขึ้น ซึ่งการแข่งชันฟุตบอล 7 คน ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับยุวซน เยาวชน นักเรียนนักศึกษา สามารถทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
           โดยเฉพาะการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความสมานฉันท์ สร้างพลังในการต่อต้านยาเสพติดและที่สำคัญคือการส่งเสริมให้ยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนได้ ผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดทำโครงการที่สร้างประโยชน์ให้จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งทางตรงและทางอ้อม
           โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แข่งขันกีฬาด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน สู่ความเป็นเลิศเพื่อนำชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!