ประจวบคีรีขันธ์-สถาบันสิรินธรฯจัดหาอุปกรณ์ให้กับคนพิการ แขน ขาขาด ในพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์-สถาบันสิรินธรฯจัดหาอุปกรณ์ให้กับคนพิการ แขน ขาขาด ในพื้นที่

ภาพ-ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

              วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมคิด จันทรมฤก ผู้ว่าราช การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธี”มอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสมเนตร ทองอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุพัตรา ไพรฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ แพทย์หญิงวิชนี คงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา กลีบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี นางสาวนลิน มาคเชนทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ นายสุขุม ทัศนา สาธารณสุขอำเภอกุยบุรี น.ส.อนัญญา ช่างเพียร ท้องถิ่นอำเภอกุยบุรี (ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีมอบ

            แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2567 โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง การแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวง สาธารณสุข ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธี”มอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ” ในวันนี้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการชับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ,ได้มาตรฐานวิชาชีพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยเฉพาะ”คนพิการ” ซึ่งแม้ว่าจะมีความบกพร่องทางร่างกายทำ ให้มีข้อจำกัดในการประกอบกิจวัตรประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม แต่ยังคงมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองหรือประกอบอาซีฟ หากได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง และเหมาะสม

            กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ”โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการประจำปีงบ ประมาณ 2567 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยมุ่งหวังให้คนพิการแขน-ขาขาดในจังหวัดประจวบคีรีชันธ์ ได้เข้าถึงการให้บริการผลิต ซ่อมบำรุง แขน-ขาเทียม และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพโดยทีมสุขวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญแบบใกล้บ้านใกล้ใจสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าร่วมกิจการมทางสังคมได้อช่างคนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีผู้พิการ มาใช้บริการ กว่า 260 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!