ประจวบคีรีขันธ์-พสกนิกรชาวหัวหินวางพวงมาลาน้อมรำลึก ในหลวง ร.7 ครบรอบ 83 ปี

ประจวบคีรีขันธ์-พสกนิกรชาวหัวหินวางพวงมาลาน้อมรำลึก ในหลวง ร.7 ครบรอบ 83 ปี

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                  เมื่อวันที่ 30 พ.ค.67 นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบปีที่ 83 แห่งการเสด็จสวรรคต (30 พ.ค.2484) หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ “รัชกาลที่ 7” บนเขาหินเหล็กไฟ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ อาทิ ศาลจังหวัดหัวหิน สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานกิ่งกาชาด อ.หัวหิน สภ.หัวหิน สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สภาวัฒนธรรม อ.หัวหิน โรงเรียนนายสิบทหารบก สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลหัวหิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน
                   ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการและทรงมีต่อพสกนิกรชาวหัวหิน ที่ทรงริเริ่มให้หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยว โปรดเกล้าฯให้สร้างวังไกลกังวลขึ้น ทรงดำริให้มีการก่อสร้างตลาดฉัตร์ไชย ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลจึงทำให้หัวหินกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ “หัวหิน” ด้วย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
                  รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระปกเกล้าจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับพระองค์ว่าสมควรกำหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ คือ วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2545 โดยให้กำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” อันเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!