ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง บ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น

ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง บ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบาย ทีม พม.หนึ่งเดียว ในทุกมิติ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และ ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ
            หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูมัน ตำบลหมูมัน อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมโครงการเชิงประจักษ์ “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง นางสาวคำแปลง ถ้าวรถ บ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัณ จังหวัดร้อยเอ็ด
             นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเชิงประจักษ์ “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง นางสาวคำแปลง ถ้าวรถ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น ที่ได้บูรณาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามาดูแลในทุกด้าน อาทิ ด้าน สังคม เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ความยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งทาง พม.ร่วมกับท้องถิ่น เข้ามาให้ความดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!