ชุมพร-“พัฒนาสังคมฯ”เพิ่มศักยภาพเครือข่าย อพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

ชุมพร-“พัฒนาสังคมฯ”เพิ่มศักยภาพเครือข่าย อพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

             อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจมอบหมายด้วยความทุ่มเท เสียสละ ไม่หวังผประโยชน์ตอบแทน อีกทั้งเป็นกลไกกดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในระดับตำบล ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกมิติ กาพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
            ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้เล็งเห็นถึงการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการ”พัฒนาศักยภาพเสริมพลังเครือข่าย อพม.” มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชุมพรจำนวน 80 คน จากอาสาสมัครฯ ทั้งหมดจำนวน 4,385 คน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home wม. ชุมพร จำนวน 10 คน
            มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ อพม.ไห้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนากลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มนุษย์ (อพม.) สามารถ นำความรู้ความเข้าใจในงานด้านการพัฒนาสังคมตามระเบียบกฎหมาย ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!