สุพรรณบุรี-เพิ่มความรู้”อบรมครูพระ”โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูพระสอนศีลธรรม

สุพรรณบุรี-เพิ่มความรู้”อบรมครูพระ”โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูพระสอนศีลธรรม

ภาพ-ข่าว:มงคล/รัตนา/พงศกร สว่างศรี

            เพิ่มความรู้อบรมครูพระ (พระที่เป็นครูสอนนักเรียน) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จุดประกายความคิด เสริมอาวุธทางปัญญาครูพระ เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 170 รูป เรียนรู้รูปแบบใหม่ช่วยเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน
             ไปกันที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี พระสุพรรณวชิราภรณ์ ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูพระ (พระที่เป็นครูสอนนักเรียน) สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยพระครูปลัดพุทธิวัฒน์ ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ ได้กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งพัฒนางานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพระสอนศีลธรรมให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีแนวปฏิบัติติตนที่ถูกต้อง ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา
              ซึ่งการพัฒนาการสอนครูพระในครั้งนี้ เป็นการปรับทัศนคติและสร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ที่เน้นชีวิตของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลัก พัฒนาทักษาการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบไฝ่รู้ อย่างมีส่วนร่วมของพระสอนศีลธรรม โดยมีพระปลัดสามารถ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต บรรยายให้ความรู้แนวทางการใช้พุทธนวัตกรรมในสถานศึกษาและอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ บรรยายเรื่องการจัดทำแผนการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม เพื่อจะได้นำเอาความรู้ที่อบรมมา ไปสอนนักเรียน เพื่อช่วยเสริมศีลธรรมและคุณธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน ตามแนวทางการสอน แบบแผนการสอน ในโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!