สตูล-วิทยาลัยเทคนิคฯ จัดตั้งศูนย์ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์รักษากายอุปกรณ์ ภายใต้โครงการศูนย์อุ่นใจ

สตูล-วิทยาลัยเทคนิคฯ จัดตั้งศูนย์ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์รักษากายอุปกรณ์ ภายใต้โครงการศูนย์อุ่นใจ

ภาพ-ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

                   เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล ได้ให้การต้อนรับ นายคณิต คงช่วย รองผวจ.สตูล นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ร่วมกัน ลงนามจัดตั้งศูนย์ซ่อมอุ่นใจจังหวัดสตูล เพื่อเป็นข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อุ่นใจจังหวัดสตูล โดย ศูนย์อุ่นใจจังหวัดสตูล นั้น เป็นศูนย์ที่ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสตูล ในการสนับสนุนงบประมาณ ให้เปิดศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือคนพิการ
                   นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของคนพิการที่มีต่อสังคม จะเห็นได้จากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ที่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ คนพิการได้รับสิทธิ ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นอีกกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการและผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษเพื่อเปิดและขยายโอกาสให้ผู้เรียนพิการได้ เข้าศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น
                 โดยสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในสังกัด มีความพร้อมในการรองรับผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ทักษะวิชาชีพของผู้เรียนพิการ เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นการเปิดศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้ คนพิการได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ในเรื่องของการซ่อม อุปกรณ์ ช่วยเหลือ ของ คนพิการโดยเฉพาะ เพื่อคนพิการสามารถ ที่ จะ ช่วยเหลือ ตนเองได้ โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และสามารถเข้ามาเรียนได้ ทุกวันทำการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!