ประจวบคีรีขันธ์-“SSI”ร่วมแชร์“กระบวนการสร้างความดีของหน่วยงาน”เครือข่ายคุณธรรมสำนักงานเลขาฯสภาผู้แทนราษฎร

ประจวบคีรีขันธ์-“SSI”ร่วมแชร์“กระบวนการสร้างความดีของหน่วยงาน”เครือข่ายคุณธรรมสำนักงานเลขาฯสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                  นายนาวา จันทนสุรคน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรภาคเอกชน นางสินี ส้มมี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายบรรหาร กำลา (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนางสาวบุษยา ใจสว่าง (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเสวนาเรื่อง “กระบวนการสร้างความดีของหน่วยงาน”

               ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ (กลาง) ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน

                งานเสวนาฯ จัดโดยสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมในหน่วยงาน รวมถึงร่วมกับเครือข่ายภายนอกในการร่วมมือขับเคลื่อน และรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ อาคารรัฐสภา เมื่อเร็วๆ นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!