ร้อยเอ็ด-ผบ.มทบ.27 ปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน “Army Youth Summer Camp 2024”

ร้อยเอ็ด-ผบ.มทบ.27 ปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน “Army Youth Summer Camp 2024”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
สวท.ร้อยเอ็ด

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน Army Youth Summer Camp 2024 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า และโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
            สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน Army Youth Summer Camp 2024 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรูปแบบวิทยากรกระบวนการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้กับเยาวชน
            พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา ตลอดจนการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ การเคารพกฎและกติกาของสังคม การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี จิตอาสา904 และชุด ชป.กร.มทบ.27 เป็นวิทยากรดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!