ร้อยเอ็ด-จัดประชุมทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ร้อยเอ็ด-จัดประชุมทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด้านการท่องเที่ยว และ ด้านสังคมและความมั่นคง ณ โรงแรมเพรชรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมประชุม
           นายกฤษฎา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด้านการท่องเที่ยว และด้านสังคมและความมั่นคง ในวันนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต
            โดยคำนึงถึงศักยภาพและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กำหนดการประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 8 ด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนากลุ่มจังหวัดในทุกด้าน โดยในวันนี้เป็นการประชุมฯ ด้านการท่องเที่ยว และด้านสังคมและความมั่นคง เพื่อจัดทำโครงการในลักษณะบูรณาการด้านการท่องเที่ยว และด้านสังคมเละความมั่นคง พร้อมทั้งทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการสำคัญรวมกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดด้านการท่องเที่ยว และด้านสังคมและความมั่นคง
           ประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!