สิงห์บุรี-เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯเปิดการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิต และการรับรองแหล่งผลิตฯ

สิงห์บุรี-เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯเปิดการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิต และการรับรองแหล่งผลิตฯ

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

             วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยนางอมราพร ชีพสมุทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมพิธีเปิด ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
           โครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิต และการรับรองแหล่งผลิต/แหล่งจำหน่าย/ร้านอาหารตามมาตรฐาน สินค้า Q ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลายช่องทาง งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้อนุมัติให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลายช่องทาง วัตถุประสงค์ ของโครงการเพื่อให้ 1) เกษตรกร/ผู้ประกอบการ มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น สร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า Q และของดีของจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การดำเนินโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิต และการรับรองแหล่งผลิต/แหล่งจำหน่าย/ร้านอาหาร ตามมาตรฐานสินค้า Q โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้า Q ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยการจัดงานส่งเสริมการจำหน่ายและการบริโภคสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดสิงห์บุรี
            สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดดำเนินกิจกรรมส่งเสริม องค์ความรู้ในการผลิต และการรับรองแหล่งผลิต/แหล่งจำหน่าย/ร้านอาหารตามมาตรฐานสินค้า Q โดยการอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร แหล่งจำหน่ายสินค้า Q เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน (GAP/PGS) เกษตรกรผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 80 คน หลักสูตรการอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย การรับรองสถานที่/แหล่งจำหน่าย สินค้า Q และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับเป็นร้านอาหาร Q restaurant และร้านอาหาร Q Premium โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ส่วนภาคบ่ายเป็นการถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จาก ร.ต.บัญชา เพ็ชรรักษ์ เกษตรกรผู้ผลิตและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรอินทรีย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องโสมชา ชั้น 1 โรงแรมไชยแสง พาเลส ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!