นครปฐม-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีจุดประทีปธรรม

นครปฐม-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีจุดประทีปธรรม

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีจุดประทีปธรรม นำพุทธบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567
             โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพุทธมณฑล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน
                โดยในปีนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนธรรมยาตราและขบวนแห่บุปผชาติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม และสนทนาธรรม
                โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป พิธีทอดผ้าป่าพุทธมณฑล และพิธีจุดประทีปธรรมนำพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน ได้ซึมชับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพิธีจุดประทีปธรรมนำพุทธบูชา ถือเป็นการปฏิบัติบูชาอีกประการหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!