ชุมพร-กกต.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ชุมพร-กกต.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

             วันนี้ (20 พ.ค.67) เวลา 08.30 น. นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
           โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวน การและขั้นตอนการดำเนินให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ และชอบด้วยกฎหมาย
             ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลา 1 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมฯ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการสมัครสมาชิกวุฒิสภา และขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และสามารถนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่สนใจจะสมัครเลือก สว.ต่อไป
        ทั้งนี้ กกต. ได้ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือก สว. ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นนักขัตฤกษ์) โดยที่จังหวัดชุมพรมีการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครผู้pสนใจทุกอำเภอ ซึ่งบรรยายกาศการรับสมัครวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย เริ่มมีผู้เดินทางไปสมัครบ้างแล้วในหลายอำเภอ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!