กาญจนบุรี-ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ

กาญจนบุรี-ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

        ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
         วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ .ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายบุญชู วิวัฒนาทร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
         โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่จำกัดแผนงานโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณใด และในการสอดส่องโครงการให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ใช้แบบสอดส่องการดำเนินแผนงานโครงการ ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Checklist and Remark) เป็นแนวทางในการติดตามสอดส่องการดำเนินแผนงานโครงการใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ช่วงเตรียมโครงการหรือก่อนเริ่มโครงการ ช่วงแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ และช่วงโครงการแล้วเสร็จ
         จากนั้นเวลา 13.40 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานกาญจนบุรีจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการกิจกรรมก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านทุ่งแหว่ง บ้านดอนดาเพชร อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!