สระบุรี-จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้พ้นโทษระหว่างคุมประพฤติและผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม(รุ่นที่ 3)

สระบุรี-จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้พ้นโทษระหว่างคุมประพฤติและผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม(รุ่นที่ 3)

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

            ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้พ้นโทษ อยู่ระหว่างคุมประพฤติ และผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 3) มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด
            ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส.จ.สระบุรี ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้พ้นโทษ/อยู่ระหว่างคุมประพฤติ และผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่3) ในระหว่างวันที่ 13– 27 พฤษภาคม 2567 ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี โดยนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการคัดกรองและการรักษาบำบัดรักษาแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ 13 อำเภอ เข้ารับการอบรม จำนวน 51 คน เน้นกระบวนการกลุ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างสัมพันธภาพ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะการงาน และการพัฒนาอาชีพรวมทั้งการตั้งเป้าหมายในชีวิต การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี
            ซึ่งหลังจากอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจและฝึกอาชีพได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจและจะกลับไปเป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีบุคลิกที่ดีจิตใจเข้มแข็งมีทัศนคติที่ดีและกลับไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านชุมชนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนตนเองด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!